Baxter Czech

Veřejně přístupná odborná informační služba o lečivých přípravcíchVPOIS Info

V souladu s ustanovením §33 odst. 3 písm. g 1. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění zřizuje společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS), jejímž prostřednictvím získáte veškeré údaje dostupné v souhrnných informacích o jednotlivých registrovaných léčivých přípravcích.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Baxter nám můžete také nahlásit e-mailem: pv_czechrepublic@baxter.com, telefonicky: +420 225 774 111.


PDF ikona Oznámení o ochraně soukromí - farmakovigilance